دورنما

 

بالا بردن توان فنی و طراحی و ساخت تجهیزات و بالا بردن سطح نفوذ در بازار تا ۵ سال آینده