تهیه پانچ لیست

تهیه پانچ لیست

آنچه در تهیه پانچ لیست (قابل توجه مهندسین تازه کار)باید مورد توجه قرار داد:

 • Punch List با مقایسه آنچه در سایت نصب شده است و آخرین دیاگرام P & ID صادره آماده می شود.
 • در طی آماده سازی Punch List ، باید متریال استفاده شده در سیستم با خصوصیات خواسته شده در نقشه های ایزومتریک مطابقت داشته باشد.
 • تمام Piping ها بر اساس Isometric و دیاگرام  P & ID نصب شده باشند.
 • Piping از نظر «متریال» ، «Size» و «Class» مطابق با خصوصیات خواسته شده در نقشه های ایزومتریک وO.M باشد.
 • مکان نصب Piping و فاصله آنها از Pipe Racks و تیرهای آهنی مطابق نقشه های مربوطه باشد.
 • متریال ساخت Flange و نوع آن مطابق باO.M باشد.
 • Gasket ها از نظر متریال و Size مطابقO.M بوده و یک سیستم برای شناسایی Gasket ها که برای Construction قابل قبول باشد مستقر شود. بطوری که روی لبه گسکت ها با کدهای رنگی، کد گذاری شده تا بعد از نصب نیز گسکت های اصلی قابل شناسایی باشند.
 • Fitting ها صحیح نصب شده باشند، به عنوان مثال اتصالات پیچ و مهره ای یا جوشی و نوع «Welded Fitting» باید چک شود و اطمینان حاصل شود که در Screwed Fitting خصوصیات ماده Sealing صحیح باشد. (به عنوان مثال تفلون، گرانیت، لاکتیت و غیره).
 • شاخه های متصل شده از نظر «Rein Forcing Pads  » ، « Rein Forcing Welds » یا Gusset ها (لچکی ها) درست اجرا شده باشد.
 • Plug ها، Cap ها و Blind Flange ها از نظر نوع و متریال مورد استفاده مطابقO.M باشد.
 • پیچ و مهره ها اندازه مناسب داشته و مهره ها به اندازه کافی سفت باشند.
 • همه صافی ها دائمی یا موقتی نصب شده باشند.
 • همه Safety Valve ها نصب شده باشند و روی فشار صحیح Tag شده Set شده باشد و برای هر خروجی به Atmosphere Piping سوراخ تخلیه در نظر گرفته باشند همچنین نصب Rupture Disc باید چک شود.
 • لوله های دفن شده در زیر زمین Rapping  شده باشد.
 • Blind & Spacer ها طبق نقشه های P & ID نصب شده باشد.
 • Break Flange ها در جای مناسب استفاده شده باشد.
 • تمام جوشها از نظر تکمیل و شکل ظاهری صحیح باشند. ظاهر ضعیف جوش نمی تواند معیوب بودن جوش را نشان دهد.
 • همه Seal Welding ها در جاهای مورد نیاز انجام شده باشد.
 • همه Support ها، Hanger ها و Directional Stop ها صحیح نصب شده باشند.
 • Vent ها در محل های مورد نیاز نصب شده باشند.
 • Hanger ها و Support های موقت جدا شده باشند.
 • Steam Tracing و Steam Jacking کامل شده باشد و ولوهای ورودی و Trap ها بطور صحیح نصب شده باشد.
 • برای انبساط لوله ها هیچ مانعی نباشد.
 • همه ولوها از لحاظ Tag NO. متریال و نوع، طبقO.M و نقشه های ایزومتریک باشد.
 • ضخامت Spade ها متناسب با فشار هیدروستاتیک باشد.
 • انتهای سیستم های Piping ، Blank شده باشد، مانند اتصالات پمپ، کمپرسور و تجهیزات دیگر.
 • در لاین های حاوی چک ولوها، منبع فشار در Up Stream چک ولو باشد به طوری که فشار Under the seat بکار برده شود.
 • اگر اجرای بند ۲۷-۲-۶۱  امکان پذیر نبود ، Check Valve Flapper باید یا جدا شود یا Locked Open شود.
 • مسیرهای لوله ابزار دقیق با دیگر سیستم های Piping تا نزدیکترین Block Valve با ابزار دقیق، تست می شوند. وقتی که یک Union در پایین دست Block Valve تعبیه شده است، باید در طی انجام عملیات تست شکسته شود تا از رفتن آلودگی (dirt) و یا مواد خارجی بطور غیر عمدی و ناخواسته به درون Instrument جلوگیری شود.
 • تست مجدد (Retest) لاینها بعد از تعمیر و رفع مشکل Leak ها، تحت فشار مشخصی انجام می شود.
 • یک محلول صابونی برای همه اتصالات (screwed ها، weldedها و flangesها ) که تحت انجام تست فشار Penumatic هستند، بکار برده می شود.

تست هیدروستاتیک :

 • یک لیست اصلی از سیستم هایی که باید تست شوند تهیه شود. این سیستم ها باید به صورت یک فهرست از سیستم های تست شونده که عدد گذاری شده و بر اساس Test Pressure/Test  Media تقسیم بندی شده است، باشد.
 • یک گزارش مجزای تست فشار، باید تهیه شود و به وسیله بازرس فنی تست، بمحض اتمام موفقیت آمیز یک تست، امضاء گردد.
 • روش  Field  Testing برای سیستم های تحت فشار  ( Pressurized ) شامل راکتورها، لوله های Interconnecting راکتورها، Adsorbation ها، Exchanger ها و لوله کشی در تجهیزاتی که قبلاً تست شده اند، را شامل نمی شود.
 • بمنظور حذف Test  Blind  های غیر ضروری و برای افزایش سرعت تست می توان Vessel ها را جزء تست پکیج ها منظور نمود.
 • پمپها، کمپرسورها و یا تجهیزات چرخشی  ( Rotating  Equipment ) ، ایزوله و جدا شده و شامل تست پکیج نمی شوند.
 • قبل از انجام تست فشار مطمئن شوید که ( Impulse Line ) ها با استفاده از هوای ابزار دقیق یا نیتروژن خشک و تمیز شده باشند. همچنین اطمینان حاصل کنید که تمام تجهیزات ابزار دقیق قبل از انجام تست ایزوله شده یا جدا شده اند .
 • تمام Joint های فرایند بایستی قبل از انجام تست هیدرولیک توسط پیمانکار و در حضور بازرس فنی بررسی ظاهری شوند.
 • تمام Joint های لوله بایستس به طور اتفاقی ( Random ) و به میزان درصد تعیین شده در Test note  عملیات NDT انجام و Accept شده باشند.
 • قبل از تست فشار مطمئن شوید وسایلی که نمی توانند در مقابل تست فشار مقاومت کنند جدا شده باشند و فرآیند ایزوله و لوله ها کامل شده باشد. همچنین مطمئن شوید که ابزار تست به طور کامل کالیبره شده باشد.
 • تست فشار برای مایعات ” ۵/۱ ” برابر فشار طراحی مکانیکی در تمام حالات می باشد( هیدروستاتیک ) .
 • نشتی ها (سوراخ ها) در لوله کشی و لوله گذاری می باید با بکار بردن یک مایع مخصوص تست نشتی غیر خورنده تعیین محل شوند.

Testing  Media سیال تست:

 • به طور نرمال، تست باید به صورت Hydrostatic و با استفاده از Fresh Water انجام شود اما در مواردی که غیر عملی و یا Undesirable (نامطلوب) است، بخش مهندسی می تواند از یک سیال دیگر بعنوان جایگزین و یا ترجیحاً از یک سیال که تقریباً شرایطی شبیه آب داشته باشد، استفاده کند.
 • تست  آب  برای  لوله های  Stainless  Steel ، به  طور  کلی  باید  عاری  از  کلراید     باشد     (MAX  ۳۰ PPM  )     تا از       « Stress  Corresion » جلوگیری شود. بخش مهندسی باید حداقل دمای تست را مشخص کند که آن هم بر اساس ملاحظات مربوط به شکستگس ناشی از تردی آن است.
 • مواردی که Pneumatic Test مجاز می باشد، هوا یا دیگر گازهای غیر قابل اشتعال و ترجیحاً « نیتروژن » باید استفاده شود.
 • جهت سیستم های هوا، باید گازهای بی اثر و یا دیگر گازهای غیر قابل اشتعال (Nontoxid  Fluids) که فشار طراحی آنها ماکزیمم  ۱۰ barg و دمای طراحی  ۱۸۲°C می باشد، استفاده شود.
 • می توان سیستم های فوق را به وسیله بررسی هر Joint در کل سیستم تست نمود. که در این صورت تمامی Joint ها در کل سیستم می بایستی ابتدا در فشار ۱٫۶ barg  توسط Soapy  Water ، تست نشتی انجام شود و سپس در صورتی که نشتی مشاهده نگردیده بتدریج و با وقفه و مکث زمانی کافی فشار را افزایش داد.

 

محدوده فشار :

 • به استثناء آنچه که گفته شد و یا تذکر داده شد، تست فشار هیدروستاتیک نباید کمتر از ۵/۱ برابر فشار طراحی سیستم انجام شود.
 • اگر شرایط Maximum  Operating برای لوله های وصل شده به «  Equipment » ، مشابه شرایط تجهیزات باشد، Piping ممکن است در فشار تست همان تجهیزات، تست شود. در غیر این صورت Piping باید ایزوله شده و به طور مجزا تست شود.
 • سیستم های Piping که در معرض پریودهای تست « هیدروستاتیک » توسعه یافته (Extended) قرار دارند باید با یک وسیله حفاظتی (Protective Device) برای فرونشاندن و کاهش فشار اضافی که در نتیجه Thermal  Expantion در سیال ایجاد می شود حفاظت شوند. همه لوله هائی که در   سرویس های خلا ء بکار می رود،  باید در فشار « ۱  barg » یا در فشار داخلی مجاز حداکثر، اگر کمتر   از ۱  barg باشد ، تست شود.
 • تست فشار برای زمانی که حالت پنوماتیک می باشد تا ۱۱۰% فشار طراحی قابل استفاده می باشد.
 • و لو های دارای بدنه آهنی نبایستی در برابر فشار کار سرد  ولو قرار بگیرند. ولوهای ایمنی (Relief  Valve) و رابچر دیسک ها بایستی ایزوله گردند یا از سیستم جدا شوند.
 • اگر (Relief Valve)ها و (Safty  Valve) ها قابلیت جدا شدن داشته باشند، هم زمان با تست « هیدروستاتیک » می توان آنها را Set نمود.
 • فشار تست بایستی بر اساس مبنای طراحی، به طور طبیعی به صورت « پنوماتیکی » در ۱  barg انجام گیرد و تمام اتصالات بایستی مورد بازرسی دقیق قرار گیرند.