دستورالعمل احیاء سختی گیر رزینی

دستورالعمل احیاء سختی گیر رزینی

دستورالعمل احیاء سختی گیر رزینی

سختی آب تصفیه شده خروجی از سختی گیر ها همواره باید با کیت سختی سنج کنترل شده و مورد آزمایش قرار گیرد. به محض اینکه سختی آب از حد مجاز بیشتر شود، بلافاصله باید نسبت به عمل احیاي رزین اقدام نمود، جهت احیاء سختی گیر رزینی مطابق دستور العمل زیر می بایست عمل نمود:

  • ابتدا همه ي شیر ها را بسته و شیر هواگیري دستگاه را باز کنید، به محض خروج آب از لوله هواگیري ، شیر هواگیري را ببندید. توجه کنید که در صورت باز ماندن شیر هواگیري امکان فرار رزین وجود خواهد داشت.
  • اهرم شیر سلوولو را به مدت  ۲-۱  دقیقه روی شمار ه  ۱  بگذارید تا شستشوی معکوس انجام شود . به این ترتیب  مواد  معلق از بستر رزین زدوده می شوند و فشردگی بستر  کاهش  می یابد.
  • شیر منبع آب نمک (شماره۶) را باز کنید  سپس اهرم را به مدت  ۲۵ الی ۴۰  دقیقه در موقعیت  ۲  قرار د هید تا رزین دستگاه سختیگیر با محلول نمک شستشو شود .
  • شیر منبع آب نمک را ببندید. اهرم را در موقعیت  ۲ نگه دارید  تا رزین  با آب تمیز شستشو شود.
  • به منظور بهر ه برداری از دستگاه تصفیه، اهرم شیر را به موقعیت   ۳ منتقل نمایید .
  • جهت آمادگی برای احیاء مرحله بعد سختی گیر، می بایست منبع آب نمک را آماده نمود به همین منظور ، کمبود نمک آن را جبران و مخزن را از آب سختی گرفته شده پر کنید.

                                                                                اجزای سختی گیر رزینی

۱- شیر تخلیه هوا

۲- فشار سنج

۳- ورودی آب

۴- خروجی آب

۵- شیر چند راهه

۶- شیر آب نمک

۷- رزین

۸- آب پخش کنها

۹- صفحه آب پخش کنها

۱۰- خروجی شستشوی معکوس

۱۱- شیر تخلیه آب

۱۲- پایه ها

۱۳- آب نمک

۱۴- مخزن آب نمک

۱۵- دریچه بازدید

 

لطفا جهت مشاوره تخصصی با واحد فنی هماهنگ نمایید.