هیدروسیکلون

هیدروسیکلون

هیدروسیکلون

جهت جدا سازی و حذف ذرات جامد ( حذف ذرات بزرگتر از ۲۰ میکرون ) از مایع دستگاهی به نام هیدروسیکلون استفاده می شود، و با استفاده از نیروی ثقلی و نیروی گریز از مرکز عمل جداسازی انجام می شود.

افت فشار ناچیز و بهره برداری آسان و عدم نیاز به تجهیزات الکتریکی این دستگاه باعث مصرف زیاد و استفاده در آب چاهها و رودخانه ها و آب برگشتی چاهها و خطوط تولید واحدهای صنعتی شده است.

 

لطفا جهت انتخاب مدل مناسب و بهینه با واحد فروش هماهنگ نمایید.