ارزش ها

  • مشتری مداری
  • مسئولیت پذیری و کار گروهی
  • خلاقیت
  • هدف مند بودن فعالیت ها